ชื่อกิจกรรม : ฉลองวันคล้ายวันเกิดพนักงาน ปี 2560

ข้อมูลกิจกรรม : บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของพนักงานทุกๆคน โดยจัดกิจกรรมฉลองวันเกิดร่วมกัน เป็นกิจกรรมเล็กๆภายในบริษัท มีการทานอาหารร่วมกัน การเป่าเค้ก และมอบของขวัญให้กับพนักงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกๆปี ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานในการจัดกิจกรรมนี้

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นกำลังสำคัญขององค์กร จึงเกิดกิจกรรมการจัดงานวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานขึ้น

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด จัดกิจกรรมฉลองวันคล้ายวันเกิดให้กับพนักงานทุกคน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน ทำให้พนักงานรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทานอาหารร่วมกับ การเป่าเค้ก และการมอบของขวัญเล็กๆน้อยๆ จากทางบริษัทและเพื่อนร่วมงาน