How to pay

วิธีการชำระเงิน  มี 3 รูปแบบ  คือ

1. ชำระค่าสินค้าเป็นเงินสดกับเจ้าหน้าที่ที่นำส่งสินค้าโดยตรง

2. ชำระค่าสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร บัญชี “บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด”

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์
สาขา : ถนนสุขสวัสดิ์ เลขที่บัญชี 0862534512 บัญชี ออมทรัพย์

เมื่อท่านได้ดำเนินการโอนแล้ว กรุณาแฟกซ์ใบโอนเงิน ของท่านมาที่หมายเลขโทรสาร 02-873-1799 หรือ
E-mail : account@lineagebloom.com

3. สั่งจ่ายเช็คในนาม “บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด”

การยืนยันการชำระเงิน
เมื่อท่านดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางดังนี้
-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางโทรสารหมายเลข 02-873-1799
-ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง E-mail : account@lineagebloom.com
หรือ E-mail ของเจ้าหน้าที่ที่ท่านติดต่อไว้

เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะยืนยันทางโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว