ชื่อกิจกรรม : เยี่ยมชมนิทรรศการ สัทธรรมปุณฑริกสูตร สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว

ข้อมูลกิจกรรม : นิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” จัดทำขึ้นโดยสถาบันปรัชญาตะวันออก (The Institute of Oriental Philosophy – IOP) โดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล (Soka Gakkai International) เพื่อเผยแพร่แนวคิดแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวตามที่ปรากฏอยู่ในพระสูตรทางพุทธศาสนา โดยนิทรรศการนี้จัดขึ้นครั้งแรกใน ค.ศ. 2007 และได้จัดแสดงมาแล้วกว่า 28 แห่ง ใน 14 ประเทศและเขตการปกครองทั่วโลก ได้แก่ ฮ่องกง อินเดีย มาเก๊า สเปน เนปาล บราซิล ศรีลังกา สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น ไต้หวัน มาเลเซีย อาร์เจนตินา เกาหลีใต้ เปรู

สถาบันปรัชญาตะวันออก ก่อตั้งขึ้นโดย ดร. ไดซาขุ อิเคดะ ประธานสมาคมโซคาสากล เพื่อศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับปรัชญาตะวันออกทั่วไป และแนวคิดปรัชญาทางพุทธศาสนา โดยดำเนินการวิจัยแบบสหวิทยาการและบูรณาการ ภารกิจหลักประการหนึ่งของสถาบันปรัชญาตะวันออก คือ การวิจัยสัทธรรมปุณฑริกสูตร และการตีพิมพ์ต้นฉบับอันล้ำค่าของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่เก็บรักษาอยู่ในส่วนต่าง ๆ ของโลกโดยความร่วมมือกับสมาคมโซคาสากล องค์กรพุทธศาสนาที่มีสมาชิกมากกว่า 12 ล้านคน ใน 192 ประเทศและเขตการปกครอง

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์พุทธศาสนา

เพื่อศึกษาปรัชญามนุษย์นิยมแห่งการเคารพชีวิตมนุษย์ที่ปรากฏอยู่ในสัทธรรมปุณฑริกสูตร

เพื่อศึกษามรดกทางอารยธรรมของมนุษยชาติ อันประกอบไปด้วย ศิลปะและวัฒนธรรมอารยธรรมตะวันออกและตะวันตก

ระยะเวลา : วันเสาร์ ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560

สถานที่  : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทย 102/27 ถนนติวานนท์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120  โทร. 0-2962-5777

รายละเอียด : สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเป็นองค์กรพุทธศาสนาที่ก่อตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 56 ปี โดยดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเป็นเครือข่ายหนึ่งของสมาคมโซคาสากล ซึ่งมี ดร.ไดซาขุ อิเคดะ เป็นประธาน ทั้งนี้ กิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมสันติภาพ วัฒนธรรม และการศึกษา ผ่านการสร้างสายสัมพันธ์อันดีงามระหว่างประชาชนทุกคนาท

สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยเล็งเห็นว่านิทรรศการ “สัทธรรมปุณฑริกสูตร – สารแห่งสันติภาพและการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียว” นี้ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากหลายประเทศทั่วโลก และเป็นนิทรรศการที่เผยแพร่แนวคิดการเคารพในศักยภาพของชีวิตมนุษย์แต่ละคน ๆ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวและสันติภาพได้อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม จิตรกรรมและศิลปะต่าง ๆ บนเส้นทางสายไหม สมาคมสร้างคุณค่าในประเทศไทยจึงได้ร่วมกับสถาบันปรัชญาตะวันออก นำนิทรรศการนี้มาจัดในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม และมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลกเป็นผู้จัดร่วม