ชื่อกิจกรรม : Big Cleaning Day ปี 2018

ข้อมูลกิจกรรม : เนื่องบริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด และบริษัทฯในเครือ มีนโยบายในการส่งเสริมสุขลักษณะ สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ให้แก่พนักงาน จึงเกิดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น โดยแบ่งหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบให้แต่ละแผนก

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความมีระเบียบวินัยของพนักงานทุกแผนก
2. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงาน และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม
3. เพื่อให้กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
4. เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
5. เพื่อสุขอนามัยที่ดี และมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี ของพนักงานในองค์กร

เป้าหมาย : 1. ทุกพื้นที่ของบริษัท มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัยในการทำงาน
2. พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง
3. พนักงานปฏิบัติงานด้วย ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ

ระยะเวลา : วันที่ เสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 – 15:00 น.

สถานที่ : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด บริษัท เดินด้าย จำกัด บริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด และบริษัท ไนน์ ไนท์ อินเตอร์เทรดดิ้ง ซัพพลาย จำกัด จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ท่านผู้บริหารให้ความสำคัญ โดยกิจกรรมนี้เชื่อมโยงกับหลัก 5 ส. ได้แก่
1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการ ออกจากของที่ไม่ต้องการและขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป
2. สะดวก คือ การจัดวางสิ่งของต่างๆ ในที่ทำงาน ให้เป็นระเบียบเพื่อความสะดวก และปลอดภัย
3. สะอาด คือ การทำความสะอาด เครื่องมือ อุปกรณ์ และสถานที่ทำงาน
4. สุขลักษณะ คือ สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ และรักษาให้ดีตลอดไป
5. สร้างนิสัย คือ การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด

โดยพนักงานได้ร่วมกันคัดแยก จัดหมวดหมู่สิ่งของเครื่องใช้ และทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน ห้องประชุม ห้องน้ำ ห้องครัว ห้องเก็บตัวอย่างสินค้า และบริเวณโดยรอบออฟฟิศ ให้มีความเป็นระเบียบ สวยงามมากยิ่งขึ้น