ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day ครั้งที่ 2

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อบริจาคสิ่งของให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มาใช้บริการรักษาโรคกับทางโรงพยาบาลอยู่ตลอดทั้งปีได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ ผ้าสำสี แพมพิสสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม ถุงเท้า เสื้อผ้าเด็ก เสื้อผ้าผู้ใหญ่ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ : เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลอุ้มผาง

เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในชนบทถิ่นทุรกันดานให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสม

เพื่อเป็นการช่วยเหลือสังคม และเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชนบทถิ่นทุรกันดานให้ดีขึ้น

สถานที่ : โรงพยาบาลอุ้มผาง เลขที่ 159 ถนนสุขุมวัฒนะ ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170

ระยะเวลา : ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 จัดทำสินค้า จัดหาเงินทุน โดยได้จากผู้รวมบริจาคสมบททุนในกิจกรรม Giving’s Day ครั้งที่ 1 โดยมีการจำหน่าย ชุด Giving’s Day ประกอบไปด้วย กระเป๋าผ้า เสื้อยืด สายรัดข้อมือ และหมวกแก๊ป ซึ่งได้รับความรวมมือเป็นอย่างดีจากพนักงานในบริษัทฯ ครอบครัวพนักงาน รวมถึงลูกค้าที่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้ากับทางบริษัทฯ และซัพพลายเออร์ที่ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เงินที่ได้จากการจำหน่ายกิจกรรมครั้งนั้น สามารถนำมาจัดสรรในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้อีกครั้งหนึ่ง โดยครั้งนี้ได้เลือกที่จะบริจาคของให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก โดยมีการดำเนินการส่งมอบสิ่งของจำเป็นให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง ในวันที่ 1  เมษายน พ.ศ. 2560

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด, บริษัท แกรนด์ ควอลิตี้ เซอร์วิส จำกัด และบริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ให้กับสังคมมาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในปีนี้ทาง

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในการรักษาพยาบาลในถิ่นทุรกันดาน โดยเลือกให้การสนับสนุนให้กับทางโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ทางบริษัทได้จัดจำหน่าย ชุด Giving’s Day ประกอบไปด้วย กระเป๋าผ้า เสื้อยืด สายรัดข้อมือ และหมวกแก๊ปเพื่อสนับสนุนด้านเงินทุนจากผู้ร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทฯ โดยไม่หักค่าใช้จ่าย ในการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ สำสี แพมพิสสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย ถุงเท้า และเสื้อผ้าเด็ก   และติดต่อประสานงานผ่านคุณแมว จันทราภา เจ้าหน้าที่รับบริจาคของโรงพยาบาลอุ้มผาง

โรงพยาบาลอุ้มผางเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง ตั้งอยู่ใจกลางตำบลอุ้มผาง เริ่มเปิดเป็นโรงพยาบาลตั้งแต่ปี 2527 ปัจจุบันมีแพทย์รวมผู้อำนวยการ 4 คน เจ้าหน้าที่พยาบาลประมาณ 30 คน รวมทั้งโรงพยาบาลมีบุคลากร 125 คน โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามแนวตะเข็บชายแดน ยังขาดแคลนข้างของเครื่องใช้อื่น ๆ สิ่งที่มีความต้องการนำมาใช้กับผู้ป่วยเช่น ผ้าอ้อมที่เป็นผ้าสำลี ผ้าอนามัยสำหรับหญิงคลอดลูก เสื้อผ้าเด็กอ่อน และยาเวชภัณฑ์ งบประมาณในการสนับสนุนครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น     40,000 บาท ได้ดำเนินการส่งมอบยาเวชภัณฑ์ สำสี แพมพิสสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย ถุงเท้า         และเสื้อผ้าเด็ก ให้กับโรงพยาบาลอุ้มผาง จังหวัดตาก ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2560