ชื่อกิจกรรม : Giving’s Day Special 3

ข้อมูลกิจกรรม : ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการสนับสนุนกระเป๋าผ้าเพื่อบริจาคให้กับทางโรงพยาบาลหนองกี่ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลุงขี้หนู เพื่อลดการใช้ถุงพลาสติก
วัตถุประสงค์: เพื่อเป็นการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก และสนับสนุนการยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกใส่ยาให้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล ร่วมสร้างจิตสำนึกให้คนรักษ์โลกมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาขยะจากพลาสติกอีกทางหนึ่ง

สถานที่ : โรงพยาบาลหนองกี่ เลขที่ 124 ถนนโชคชัย-เดชอุดม อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 31210

ระยะเวลา : เริ่มทำกิจกรรม (จัดทำกระเป๋าผ้า) ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ส่งมอบกระเป๋าผ้าให้แก่โรงพยาบาล ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2561

รายละเอียด : บริษัท พรีเมี่ยม ไลน์เอจ บลูม จำกัด, บริษัท เดินด้าย จำกัด และบริษัท บัดดี้ เอฟโวลูชั่น จำกัด ได้ดำเนินกิจกรรม และให้การสนับสนุนกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้บริษัทฯเล็งเห็นถึงความสำคัญในการลดใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดปัญหาขยะที่อาจส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยในแต่ละปีทั่วโลกใช้ถุงพลาสติกถึงแสนล้านใบ แต่ถุงพลาสติกที่ถูกนำมารีไซเคิลมีไม่ถึงร้อยละ 1 ด้วยต้นทุนในการผลิตถุงพลาสติกใหม่ที่ถูกกว่า และยังไม่มีมาตรการควบคุมการใช้ถุงพลาสติกอย่างเข้มงวด จึงต้องได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงาน บริษัทฯของเรายินดี และดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  8,000  บาท

โรงพยาบาลหนองกี่ เป็นโรงพยาบาลระดับอำเภอ เปิดให้บริการแก่ประชาชนในวันที่ 6 มิถุนายน 2526 เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 60 เตียง อยู่ติดถนนสายหลัก คือถนนโชคชัย-เดชบุญมาก มีแพทย์รวมผู้อำนวยการ 16 คน เจ้าหน้าที่พยาบาลประมาณ 53 คน รวมทั้งโรงพยาบาลมีบุคลากร 137 คน โรงพยาบาลตั้งอยู่ในพื้นที่โรงพยาบาลหนองกี่ให้บริการทั้ง 4 มิติ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวม 10 ตำบล 108 หมู่บ้าน รวมจำนวนประชากรทั้งหมด 69,716 คน โดยเป็นเขตรับผิดชอบของโรงพยาบาล 2 ตำบล 16 หมู่บ้าน