Made to order

 

สินค้าสั่งผลิต คือ สินค้าที่เริ่มผลิตใหม่ทั้งหมดตามออเดอร์ของลูกค้าตั้งแต่ขั้นตอนแรก ใช้ระยะเวลาในการผลิตมากกว่าสินค้า Stock แต่สินค้าสั่งผลิตสามารถกำหนดรูปร่างหรือรูปแบบตามต้องการได้ เช่น ดินสอไม้ ลูกค้าสามารถเลือกรูปทรง เลือกความเข้มของไส้ได้ ในขณะที่ดินสอที่มีสต๊อกจะมีรูปทรงหกเหลี่ยม และทรงกลม ส่วนความเข้นของไส้ดินสอเป็นไส้ HB อย่างเดียวเท่านั้น